انا الیه المدرسه و الدانشگاه و محل الکار.

انا الیه المدرسه و الدانشگاه و محل الکار.

بازگشت همه بسوی مدرسه و دانشگاه و محل کار است.

بانهایت تاسف و تأثر پایان بیست روز عشق و حال و صفا و خواب لذت بخش صبح و … و آغاز دوباره سختی و صبح زود از خواب بیدار شدن رو پیشاپیش بر شما دانش آموزان و دانشجویان و کارمندان عزیز
تسلیت باد!!