اون دوشنبه ي 30 اسفند يادتونه ؟ مثل بنز

اون دوشنبه ي 30 اسفند يادتونه ؟
مثل بنز خوابيدين تا لنگ ظهر ?

خواستم يادآوري كنم…

??

اين دوشنبه اي كه مياد همچين مجلسي از دلتون در مياره كه تا يه سال فقط بگين آخخخ ???