این روزها جمله ای ترسناک تر از . . . . . . . . . . . . . "دارن

این روزها جمله ای ترسناک تر از ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
"دارن میان!"
نشنیدم ! ??

?