برای موفقیت و پیشرفت در شروع یک کسب

✨برای موفقیت و پیشرفت در شروع یک کسب و کار،
پیش از آنکه به سرمایه، دانش، تجربه و ابزار و لوازم راه اندازی آن کسب و کار نیاز باشد
به یک انگیزه و نیروی الهام بخشی قوی نیاز است تا در پس سختی ها و ناکامی ها که در راه کارکردن برایمان پیش می آید هم چنان استوار و ثابت قدم باشیم.✨

_____________________
? کوزه شکسته و مذاکره ?