به مناسبت روز مرد و مصادف بودن

به مناسبت روز مرد
و مصادف بودن آن با آغاز ايام اعتكاف بهترين هدیه،ثبت نام آنها در نزديكترين مسجد محله است ،

سه شبانه روز آرامش را تجربه کنید???