تکنیک های مذاکره ___________ اصول و فنون مذاکره

? تکنیک های مذاکره

?
___________

اصول و فنون مذاکره

? 10 روش برگزیده از پیتر دراکر برای تکنیک های مذاکره

2- همیشه دو خریدار را در کنار هم قرار دهید

کاری که به شما خیلی قدرت عمل می دهد این است که همیشه برای یک جنس مشخص دو خریدار را کنار هم قرار دهید. چه در کار باشد و چه در تجارت، اینکه دو نفر خواستار شما باشند همیشه باعث افزایش قدرت شما می شود.

_____________________
? کوزه شکسته و مذاکره ?