‏ما مریضم میشدیم کتک میخوردیم. یه بار مادرم

‏ما مریضم میشدیم کتک میخوردیم.

یه بار مادرم گفت چرا مریض شدی؟ گفتم چون ویروس رفته تو بدنم.

گفت این چیزا چیه می کنی تو بدنت؟ نیم ساعت کتکم میزد??