سمت راست : ڪفش ۳ بند پارسی

سمت راست : ڪفش ۳ بند پارسی در نگاره داریوش بزرگ و گل لوتوس یا نیلوفر آبی در نگاره های پارسه!

سمت چپ : نشان لوگوی ڪارخانجات بزرگ آدیداس
سمت راست : ڪفش ۳ بند پارسی