اگه جنبه داری بزن رو خانومه ببین چی میشه فقط

اگه جنبه داری بزن رو خانومه ببین چی میشه
فقط بی ادب بازی در نیار

/ / _
: / > / (
Y/ ) ) ) _ / ( (
. / _ / " _ )
. – " . _ /
_ . – " ( / )
" ) " " " /

فقط افراد بالای 30 سال