بیشتر ‏زنها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد. قِری

بیشتر ‏زنها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد.

قِری و غُری

زنهای غُری
(به طور مثال) در جارو کردن خانه ، دائم غر میزنند که چرا من جارو کنم..؟ چرا دیگران شلخته اند..؟ این همه درس خوندم که کلفتی کنم و ..

اما زنهای قِری
حین جارو کردن یه نوار شاد میذارند و قر میدند و جارو میکنند.

غُری ها حرص و جوش میخورند و لحظات بدی رو میگذرونند ؛

قِری ها لذت میبرند و شاد زندگی میکنند.

غر نزن، قر بده.!
.