دانش آموز به معلم گفت : آقا زیپت بازه معلم

دانش آموز به معلم گفت :

آقا زیپت بازه

معلم به دانش آموز یک سیلی زد و گفت: از این به بعد بگو در دفتر بازه

دفه بعد که دانش آموز دید زیپ معلم بازه گفت:

آقا اجازه؟
ضمن این که در دفتر بازه مدیر هم دیده میشه!

شما رو به ته دیگ ماکارونی قسم
کانال شیخ پشم الدین را جوین کنید

آموزه های شیخ پشم الدین کبیر

اگه میخوای از خنده پاره بشی و فرش اتاقتونو گاز بزنییییییییییی کانال شیخ پشم الدین رو دنبال کن

ایرانیای خوش خنده
ایرانیای باحال این شما و شیخ پشم الدین
————————————-
لطفا بعد از این که وارد کانال
شدید اون پایین کانال روی join انگشت مبارکتون رو بمالید