رشد فردی شیوه انتقاد زمان انتقاد : زمانی انتقاد کنید

رشد فردی

شیوه انتقاد

زمان انتقاد :
زمانی انتقاد کنید که همسر ، آمادگی روحی و ذهنی لازم برای شنیدن انتقاد را داشته باشد.

مکان انتقاد :
هیچگاه در جمع ، انتقاد ، نکنید.

زبان انتقاد:
با رویی گشاده و گفتاری دوستانه و لحنی مهربانانه ، انتقاد کنید.

انتقاد غیر مستقیم:
تا حد ممکن انتقادها را به صورت غیرمستقیم بگویید.

میزان انتقاد:
انتقادهای پشت سرهم موجب می شود که همسرمان احساس کند ما فردی عیب جو هستیم و فقط به دنبال نقص های او می گردیم.

گفتن خوبی ها در کنار عیب ها:
باید ، پیش و پس هر عیبی ، خوبی های همسرمان را هم بهش یادآوری کنیم.

قالب انتقاد:
گاهی می توان در قالب یک نامه یا پیامک ، انتقاد کنید.

نیت انتقاد:
انتقاد ، تنها و تنها باید برای اصلاح عیب همسر ، بیان شود.

حفظ حریم خصوصی:
نباید انتقاد از یک فرد را به کسی دیگر به جز خود او گفت.

عیب جویی،ممنوع:
انتقاد به معنای ذرّه بین به دست گرفتن و به دنبال عیبهای همسر گشتن ، نیست.

زمینه سازی برای شنیدن و پذیرش انتقاد :
الف: یکی از موضوعات جلسات گفتگویتان را ، انتقاد ، قرار دهید.
ب: پیش از انتقاد از همسر ، از خودتان انتقاد کنید.
ج: سعی کنید خود به آنچه که از همسرتان می خواهید ، عمل کنید.
د: سخنان مقدماتی برای ورود به انتقاد ، خیلی مهم است.

Join

اینستاگرام کانال سبک زندگی