پیدا کردن نقطه ضعف های دیگران کمی

پیدا کردن نقطه ضعف های دیگران
کمی هوش می خواهد؛
اما سوء استفاده نکردن از آنها،
مقدار زیادی شعور!

والت ویتمن
پیدا کردن نقطه ضعف های دیگران کمی