شیر ولبنیات درشرایط آلودگی هوابرای کاهش صدمات به دستگاه تنفسی

شیر ولبنیات درشرایط آلودگی هوابرای کاهش صدمات به دستگاه تنفسی و التهاب دستگاه گوارش بسیار ضروری است

بهتر است روزانه ۳تا۴ لیوان شیرو لبنیات در برنامه غذایی گنجاند.
شیر ولبنیات درشرایط آلودگی هوابرای کاهش صدمات به دستگاه تنفسی