. از خوردن داروهایی همچون انتی هیستامین قبل از رابطه

.

از خوردن داروهایی همچون انتی هیستامین قبل از رابطه جنسی خود داری کنید،

زیرا باعث خشکی واژن خواهد شد و رابطه جنسی راحتی نخواهید داشت.
. از خوردن داروهایی همچون انتی هیستامین قبل از رابطه