کنترل های حسابرسی :

کنترل های حسابرسی :

کانال حسابداران

1- کنترل امضا های مجاز سند حسابداری
2- کنترل صحت محاسبات
3- کنترل با ایین نامه تفکیک هزینه های جاری از سرمایه ای
4- کنترل با برگ در خواست خرید کالا/خدمات
5- کنترل با صورتحساب فروشنده
6- کنترل ممهور شدن مدارک به مهر <باطل شد>
7- کنترل با برگ حواله انبار.رسیدو حواله مستقیم…
8- کنترل با ایین نامه معاملات شرکت
9- کنترل کسورات قانونی(بیمه و مالیات)از کارهای حق الزحمه
10- کنترل ارتباط هزینه های سرمایه ای با فعالیت شرکت
11- کنترل کفایت اسناد و مدارک مثبته
12- کنترل ارتباط هزینه با دوره مالی
13- کنترل اعتبار مدارک مثبته
14- کنترل ثبت صحیح حساب و طرف حساب سند حسابداری
15- کنترل هزینه های سرمایه ای دارای قرارداد با مفاد قرارداد و استخراج خلاصه قرارداد
16- کنترل داراییهای در جریان تکمیل طبق پیش بینی و کار انجام شده از نظر ریالی و فیزیکی
17- کنترل درصد یشرفت فیزیکی داراییهای در جریان تکمیل با گزارشات دریافتی که به تایید قسمت فنی و مقامات مجاز رسیده باشد
18- کنترل تعیین بدهیهای احتمالی از محل ایجاد داراییها(بیمه . مالیات . …….)
19- کنترل احتساب هزینه های دستمزد . سربار . و مو اد مصرفی قیمت تمام شده داراییها ی ساخته شده در شرکت
20- کنترل داشتن دستورالعمل انتقال داراییهای در جریان تکمیل به داراییهای ثابت و تهیه صورت جلسه تکمیل و تحویل و تحول داراییهای در جریان تکمیل (با امضاء مسئولین فنی شرکت و تکمیل کننده(سازنده) که ساخت انها به اتمام رسیده و صدور سند حسابداری جهت انتقال به داراییمای ثابت
21- کنترل مشخص نمودن تاریخ بهره برداری از داراییهای در جریان ساخت تکمیل شده جهت احتساب هزینه استهلاک
22- کنترل تفکیک قیمت عرصه (زمین) و اعیان (ساختمان) از یکدیگر و ارایه ان در جدول یادداشت داراییهای ثابت طبق صورتهای مالی بصورت جداگانه
23- کنترل داشتن لیست (دفتر) اموال
24- کنترل داشتن کارت تعمیر داراییها(ماشین الات. ساختمان . وسایط نقلیه و ……….)
25- کنترل احتساب ذخیره برای داراییهای مسروقه و مفقوده
26- کنترل مشخص نمودن داراییهای بلا استفاده و احتساب هزینه استهلاک معادل 30درصد نرخ استهلاک مقرر در ماده 151 ق.م.م و پرس جو از مسئولین مبنی بر علت عدم استفاده از داراییهای راکد و تصمیم گیری در ارتباط با موضوع مربوطه
27- کنترل پوشش بیمه ای داراییها:

قیمت تما م شده –ارزش دفتری –ارزش بیمه شده طبق بیمه نامه = اضافه(کسر)پوشش بیمه ای
28- کنترل نرخ استهلاک مندرج در صورتهای مالی با نرخ های مورد استفاده در شرکت (کنترل بصورت نمونه ای)و مفاد ماده 151 ق . م. م
29- انجام کنترل اقلام نمونه انتخابی طبق چک لیست مربوطه
30- مشاهده عینی اسناد مالکیت زمین . ساختمان . و وسایط نقلیه و قرار دادن رونوشت انها در پرونده دایم و به روز اوری انها در هر دوره رسیدگی

31- کنترل استخراج اقلام فروخته شده و بررسی صحت محاسبات صورت گرفته در ارتباط با انها:

قیمت تمام شده – ذخیره استهلاک – ارزش دفتری – قیمت فروش = سود (زیان)
32- کنترل اضافات ذخیره استهلاک با هزینه استهلاک
33- تهیه صورت خلاصه اضافات دارایهای ثابت و داراییهای در جریان تکمیل
34- کنترل مشاهده عینی وسایل نقلیه و انجام کنترل های لازم طبق چک لیست مربوطه
35- کنترل قیمت تمام شده و ذخیره استهلاک طبق دفاتر با قیمت تمام شده و ذخیره استهلاک طبق صورت ریز اموال(دفتر اموال) در پایان دوره
36- دریافت و کنترل لیست داراییهای اسقاط شده طبق دفتر اموال و خارج نمودن قیمت تمام شده انها از دفاتر
37- کنترل رعایت ایین نامه اجرایی ماده 138 ق . م . م. در ارتباط با پروژه های طرح توسعه و افزایش ظرفیت
38- کنترل استخراج سیستم خرید و ایجاد داراییهای در جریان تکمیل و قرار دادن ان در پرونده دایم
39- استخراج تعهدات سرمایه ای به شرح زیز:
مبلغ قرارداد – هزینه های انجام شده قطعی سرمایه ای = تعهدات سرمایه ای

کانال حسابداران