آیا میدانید ?

آیا میدانید ?

کلسیم اضافه بدن شب‌ها در ناخن جمع شده و در ساعات آغازین روز به گردش خون برمیگردد ، گرفتن ناخن در شب باعث از بین رفتن کلسیم ذخیره میشود !

آشپزی و ترفند
آیا میدانید