تا حد امکان مثبت باشید

تا حد امکان مثبت باشید

اینکه همیشه به کودک «نه» بگویید پس از مدتی دیگر از شما حساب نخواهد برد؛ یا بدتر از آن، خودش هم از این واژه برای انجام ندادن کارهایی که نمی خواهد استفاده خواهد کرد.

«نه» را همه جا خرج نکنید. آن را برای مواقع واقعا ضروری و بی خطر ذخیره کنید. به طور مثال هنگامی که کودک به سمت در فر روشن می رود باید سریعا و با صدای قوی «نه» بگویید.

اما در مواردی که خطری ندارند لازم نیست مدام «نه» بگویید. به طور مثال به جای اینکه بگویید: نه! نباید کفش هایت را در ماشین در بیاوری؛ بگویید: تا وقتی به خانه برسیم آن را در پای خود نگه دار بعد می توانی بدون کفش راه بروی.