شما همانطور که هستید بهترین هستید،نه کم و نه زیاد

شما همانطور که هستید بهترین هستید،نه کم و نه زیاد .

نیازی ندارید که به دیگران ثابت کنید چه کسی و چگونه هستید.
هر یک از ما برای خود شخصیتی منحصر به فرد داریم.

در این لحظه،شما همین چیزی هستید که هستید و همین بهترین است.
قدر خودتان را بدانید،خودتان را دوست بدارید
و احساس شادی و نشاط بکنید.

وقتی خودتان را دوست دارید،  دیگران را نیز دوست  خواهید داشت و با دوست داشتن خودتان و دیگران،  جهان  را زیباتر و بهتر می کنید.

 شما می توانید با عشق و  محبت،جهانی زیبا برای زیستن بسازید.

ترمه‌تغزل