” عشـــــــــــــــــق “

” عشـــــــــــــــــق “

از آن
کســانــــــــے ســت

که یکـــــدیگـــر
را بـــــا

هـــَر فاصلــِـه اے
دوسـت
مــے دارنــــــــــد
” عشـــــــــــــــــق “