چـطوری حشرات چسبیده به سبزی و کاهو را جدا کنیم؟

چـطوری حشرات چسبیده به سبزی و کاهو را جدا کنیم؟ برگ های سبزی یا کاهو را برای15دقیقه در آب سردی که چندقاشق سرکه در آن ریخته اید خیس کنید تمامی حشره ها جدا میشوند
چـطوری حشرات چسبیده به سبزی و کاهو را جدا کنیم؟