سیاست های زنانه

سیاست های زنانه

گله ها و ناراحتیهای خود را با متانت و نرمی با شوهر در میان بگذارید:

در موقع ناراحتی گله خود را اظهار نکنید.تحمل کنید تا وقتی شما و شوهرتان در آرامش روحی  وخیال هستید آن وقت شکایت خودتونو بگویید و

اینکه  تنها باشید فقط شما و شوهرتان

اینکه  لحن حرف زدن شما تند نباشد و بوی تحکم وبرتری جویی ندهد

اینکه طریقه گفتن شما طوری باشد  که واقعایکراست  بروید سر اصل مطلب .و ساعتها مقدمه چینی  نکنید و رنجش خود را  به شوهرتان بفهمانید.مثلا بگویید:"من از این که تو فلان حرف رو پیش خانوادت به من زدی رنجیده خاطر شدم." و در ادامه بگویید" چه خوب بود که  اگر هم حرفی داری وقتی تنها هستیم به خودم بگویی" وامثال اینها .

 اینکه عاقل و متین و منطقی باشید