چگونه رفتار کنیم تا کودک از درس متنفر نشود

چگونه رفتار کنیم تا کودک از درس متنفر نشود

کودک از اینکه درس و مشق مدرسه موجب پرخاشگری و ناراحتی مادر یا پدر شده است، از درس و مدرسه متنفر می‌شود. بنابراین در مورد همکاری درس با کودک باید:
آرام و متین باشید.
– خوددار و باحوصله باشید.
– در فواصل متعدد این همکاری انجام گیرد.
– اگر کودک مطلب یا دروس یا تمرین‌هایی را نتوانست حل کند یا بنویسد، باکمال آهستگی و شکیبایی توأم با شوق او را یاری دهید.
– از دادوفریاد و پرخاشگری جدا خودداری کنید.
زمانی که حوصله کافی ندارید با کودک تکالیف درسی انجام ندهید.
– عادت به نظم و ترتیب و تمیزی دفاتر را به کودک یاد بدهید.
– با معلم او مراودۀ مستقیم و تلفنی داشته باشید.
– چون محیط مدرسه برای او ناآشناست از گم‌شدن اسباب و اثاثیه‌اش او را نترسانید و تنبیه نسازید. بلکه به وی گوشزد کنید که اسباب و اثاثیه‌اش را همراه داشته باشد.
– برای برگ‌های تشویق اهمیت قائل شوید و او را تشویق کنید.
– بیشتر از جادۀ تشویق عبور کنید و تنبیه را کنار بگذارید.
– نسبت به نمراتش حساسیت زیاد به خرج ندهید، اما باحوصله او را به‌سوی نمرۀ بهتر راهنمایی کنید.
– در درس‌ومشق با تکرار و حوصله به او کمک کنید.
– نسبت به هم شاگردان و دوستانش احساس محبت داشته باشید و از مراوده مستقیم و تلفنی کنترل‌شده، بهره بگیرید.
– مواظب پیشرفت یا عدم پیشرفت او باشید.
– وسایل او را مورد بازدید قرار دهید.
– دروسی که ضعیف است برای جبران آن تلاش کنید.
– غذا و خواب او را کنترل کنید.