همۀ کهکشان‌هایی که می بینید،یا انسانها با تلسکوپ‌ها رصدکرده‌اند، همه

همۀ کهکشان‌هایی که می بینید،یا انسانها با تلسکوپ‌ها رصدکرده‌اند، همه و همه میتوانند درون حباب کیهانی وجود داشته باشند، حبابی که فقط جهان ما با قوانین فیزیکی خاصش درآن قرار گرفته است.
همۀ کهکشان‌هایی که می بینید،یا انسانها با تلسکوپ‌ها رصدکرده‌اند، همه