زمان آمیزش،زنان بیش از مردان خجالت میڪشند واز بیان خواستہ

زمان آمیزش،زنان بیش از مردان خجالت میڪشند واز بیان خواستہ هاے خودصرف نظر مے ڪنند
این مسلئه باعث میشودتازن فقط تسلیم خواستہ مرد گردد و هیچ تعاملے صورت نگیردو روابط سرد شود
زمان آمیزش،زنان بیش از مردان خجالت میڪشند واز بیان خواستہ