خبرهای ویژه

» گردشگری » زیبایی زبان ترکی

تاریخ انتشار : 1397/02/24 - 16:17

زیبایی زبان ترکی

زیبایی زبان ترکی

BOYALAR رنگها

ağ سفیدآغ
ağ ap ağکاملاسفیدآغ آپ آغ
ağimtilمایل به سفیدآغیمتیل
düm ağسفید برفی-سفید براقدوم آغ

sarıزردساری
sap sarıکاملا زردساپ ساری
sarımtılمایل به زردساریمتیل
açıq sarıزردکم رنگ-کرمیآچیق ساری
tox sarıزرد پر رنگتوخ ساری
sarışinبه کسی که رنگ مویش تقریبا طلائی و رنگ پوستش مایل به زرد باشد
saralmışزرد شدهسارالمیش
kas sarıزرد کدرکاس ساری

alسرخ کم رنگآل
qırmızıقرمزقئرمزی
qıp qırmızıکاملا قرمزقئپ قئرمزی
açıq qırmızıقرمز روشنآچئق قئرمزی
tox qırmızıقرمز پر رنگتوخ قئرمزی
gül sabahıقرمز به رنگ لاله عباسیگول ساباحی
gilanariقرمز به رنگ آلبالوگیلاناری
kas qırmızıقرمز کدرکاس قئرمزی

göy-maviآبیگوی-ماوی
göm göyکاملا آبیگوم گوی
açıq göyآبی کم رنگآچئق گوی
tox göyآبی پر رنگتوخ گوی
göy gözبه کسی که رنگ چشمانش آبی است می گوییمگوی گوز

yaşılسبزیاشل
yam yaşılکاملا سبزیام یاشل
açıq yaşılسبز روشنآچئق یاشل
tox yaşılسبز پر رنگتوخ یاشل

qaraسیاهقارا
qap qaraکاملا سیاهقاپ قارا
qaraşınبه کسی که رنگ پستش کمی تیره باشد می گویم
qara giləبه کسب که رنگ چشمانش تیره باشد و همچنین به کسی که عزیز دو دونه باشد می گویم
qar gözسیه چشمقارا گوز
qaranlıqتاریکیقارانلئق
zil qaraسیاه سیاهزیل قارا

morبنفشمور
külüخاکستریکولو
bozرنگ و رو رفته.طوسیبوز
çəhrayi -pəmbəصورتیچهرایی یا پنبه
topraqi.قهوه ایکونوز-توپراقی
gümüşüنقره ایگوموشو
altin -qızılıطلاییآلتین-قئزلی
morکبودمور
turuncuنارنجیترونجی

ﺭﻧﮕﻬﺎﯼ ﭘﺮﺭﻧﮓ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺗﻠﻔﻆ ﺭﻧﮓ
ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺯﯾﺮ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯿﺸﻮﺩ :
ﻗﯿﺮﻣﯿﺰ — ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ "ﻗﯿﭗ "
ﺳﺎﺭﯼ —- ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ " ﺳﺎﭖ "
ﻗﺎﺭﺍ —— ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ "ﻗﺎﭖ "
ﺁﻍ —- ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ "ﺁﭖ "
ﯾاﺸﯿﻞ —– ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ " ﯾﭗ " ﯾﺎ " ﯾﺎﻡ " ﻣﺜﻼ ﯾﭗ ﯾﺌﺸﯿﻞ ﯾﺎ ﯾﺎﻡ
ﯾﺎﺷﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭﺳﺒﺰ
ﻭ ……
ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯽ : ﻗﯿﭗ ﻗﯿﺮﻣﯿﺰ ( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺮ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﯾﺎ ﻗﺮﻣﺰﯼ ﺁﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ )

مجله جغرافیا


برچسب ها : , , , , , , ,
دسته بندی : گردشگری

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات