خبرهای ویژه

» سلامت » تداخل بوسپیرون و SSRI ها:

تاریخ انتشار : 1397/02/26 - 20:34

تداخل بوسپیرون و SSRI ها:

تداخل بوسپیرون و SSRI ها:

– تداخل: گروه D
– شدت تداخل: ماژور
– درجه استنادپذیری مطالعات: خوب

خلاصه تداخل و راهکار درمانی:

– بوسپیرون ممکن است باعث افزایش اثرات سروتونرژیک داروهای مهارکننده باز جذب سروتونین شود و در نتیجه ممکن است باعث افزایش بروز سندرم سروتونین شود. همچنین داروهای مهارکننده بازجذب سروتونین ممکن است باعث کاهش متابولیسم بوسپیرون شوند.

راهکار درمانی:

– درمان ترکیبی این داروها باهم باید با احتیاط فراوان صورت گیرد و درصورتی که درمان ترکیبی، اندیکاسیون پیدا کند، بیماران باید بدقت از لحاظ بروز علائم سمیت سروتونین/سندرم سروتونین از جمله: بی قراری، گیجی، دلیریوم، ترمور، تعریق، هایپرترمی، اختلالات اتونوم پایش شوند.

1. Lexicomp Interact 2017.

2. Uptodate 2017.

– گزارشاتی مجزا، احتمال افزایش سندرم سروتونین را در صورت درمان ترکیبی توصیف کردند.

– همچنین، گزارشاتی مبنی بر کاهش اثربخشی بوسپیرون، دیس تونی آتیپیکال و تشنج با مصرف همزمان بوسپیرون با فلوکستین وجود دارد.

– فلوواکسامین مهارکننده ضعیف سیتوکروم ( 3A4 ) هست که درنتیجه میتواند باعث افزایش غلظت سرمی بوسپیرون شود؛ بااین حال، وجود شواهد بالینی در افزایش متوسط غلظت سرمی بوسپیرون، غیرقطعی است ولی فلوواکسامین میتواند باعث افزایش عوارض جانبی بوسپیرون شود.

– همچنین، به دلیل احتمال تداخل فارماکوکینتیکی مشابه فلوکستین یا سرترالین با بوسپیرون، افزایش غلظت بوسپیرون و درنتیجه افزایش بروز عوارض جانبی مربوطه، گزارش شده است؛ گرچه شواهد، محدود است.

– بوسپیرون میتواند همراه با داروهای مهارکننده بازجذب سروتونین، در درمان افسردگی و وسواسهای مقاوم به درمان تجویز شود؛ بعنوان مثال، گزارشاتی مبنی بر درمان موثر ترکیبی فلوکستین و بوسپیرون در بیماران با افسردگی یا وسواس مقاوم به درمان وجود دارد.

– به دلیل شواهد درحال حاضر، به نظر میرسد که دلایل اندکی وجود دارد تا از مصرف این داروها باهم اجتناب شود.

– ولی به دلیل وجود گزارش موردهایی از سندرم سروتونین و برخی عوارض جانبی دیگر مانند: دیس تونی و تشنج و بدتر شدن علائم افسردگی یا وسواس و همچنین کاهش اثربخشی بوسپیرون در صورت درمان ترکیبی، تجویز درمان ترکیبی باید با احتیاط فراوان و با پایش دقیق بیمار صورت گیرد.

Stockley Drug Interaction Updated 2014.

دکتر مهدی شاهمیرانی

بوسپیرون SSRI تداخل


برچسب ها : , ,
دسته بندی : سلامت

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات