تااولین"افطار"چیزی نمانده

تااولین"افطار"چیزی نمانده
همگی باهم"دعا"کنیم
که چشمانی
داشته باشیم
که"بهترین ها"راببیند
قلبی که"خطاها"راببخشد
ذهنی که"بدیها"رافراموش کند
وروحی که"عاشق خالق"باشد

التماس دعا
تااولین"افطار"چیزی نمانده