زمانی که استالین فوت کرد خروشچف جانشین او در کنگره

زمانی که استالین فوت کرد خروشچف جانشین او در کنگره حزب کمونیست شروع به باز گویی جنایات استالین کرد همه حاضرین تعجب کرده بودند که چگونه یک رهبر از رهبر پیشین اینچنین تند انتقاد میکند.
در حین سخنرانی که سالن مملو از جمعیت بود ناگهان فردی خطاب به خروشچف فریاد زد:
پس تو آن زمان کجا بودی؟
سالن ساکت شد خروشچف رو به جمعیت گفت :
چه کسی این سوال را پرسید؟
هیچکس جواب نداد دوباره گفت :کسی که این سوال را کرد بایستد
اما هیچ کس بلند نشد.
خروشچف در حالی که لبخند بر لب داشت گفت:
در آن زمان من جای تو نشسته بودم!!