خبرهای ویژه

» فرهنگ و هنر » کتاب PDF

تاریخ انتشار : 1397/03/17 - 12:30

کتاب PDF

کتاب PDF

خواهران و دختران ما

احمد کسروی

توضیحات

در سال ١٣١٢ که مهنامه پیمان آغاز یافت از همان شماره نخست دری در آن زیر عنوان مادران و خواهران ما گشاده میبود که از بانوان سخن میراند. سپس نیز گفتارهای بسیاری در همان باره چه در پیمان و چه در دیگر جاها نوشته گردید. میباید گفت: یکرشته از ارجدارترین سخنان ما در زمینه بانوان میبوده.

ولی چون آن گفته ها و گفتارها پراکنده بوده بارها گفته میشد که در کتابی گرد آورده شود. از جمله پارسال زمستان که آقای محمد کریم فرهنگ در شیراز میبود با آقای ابراهیم آگاه و دیگران، با بودن بانوانی نشست داشته اند و در آنجا بانوان درخواست کتابی کرده اند. آقای فرهنگ بما نوشت و پولی نیز که خود او با آقایان آگاه نبوی، برای کمک بچنان کتابی داده بودند به ما فرستاد.


برچسب ها : , , , , , ,
دسته بندی : فرهنگ و هنر

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات