آقایان حتما قبل از نزدیکی به نظافت و تمیزی آلت

آقایان حتما قبل از نزدیکی به نظافت و تمیزی آلت تناسلی ، زیر بغل ، بوی بد دهان و اندام خود رسیدگی کنید.
آقایان حتما قبل از نزدیکی به نظافت و تمیزی آلت