عدم تخلیه جنسی به مغز وقلب آسیب میزند. در زنان

عدم تخلیه جنسی به مغز وقلب آسیب میزند. در زنان موجب کسالت سردی تن و نهایتا خفگی رحم میشود. در مردان باعث متراکم و سمی شدن منی میشود و بخارات آن به قلب و مغزی میشود.
عدم تخلیه جنسی به مغز وقلب آسیب میزند. در زنان