خبرهای ویژه

» کسب و کار » نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده چگونه است؟

تاریخ انتشار : 1397/03/20 - 12:36

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده چگونه است؟

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده چگونه است؟

هـر مـودی مالیات بر ارزش افزوده کـافی اسـت عملیات زیر را انجام دهد:

در هنگام خرید و یا دریافت خدمات : علاوه بـر بهـای مـواد اولیه، حاصلضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بهای کالای خریدار ی شده را به فروشنده بپردازد. (این وجه پرداختی اعتبار مالیاتی مودی و در واقـع طلـب او از سازمان امور مالیاتی محسوب می گردد)
در هنگـام فروش و یـا ارائـه خـدمات: عـلاوه بـر بهـای محـصول، حاصلضرب نرخ مالیات بـر ارزش افـزوده در بهـای فـروش را از خریـدار کـالا یـا دریافت کننده خدمات اخذ می کند. (این مبلغ که اضافه بر قیمت کالا از خریـدار دریافت می گردد بدهی فروشنده به سازمان امور مالیاتی محسوب میگردد)

در پایان هر دوره مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده:
مـا بـه التفـاوت مبلـغ مالیات بر ارزش افزوده دریافتی در زمان انجام فروش ها با مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان خرید محصولات را به سازمان امور مالیاتی می پردازد.
به ایـن ترتیـب کـل مالیـات بـر ارزش افزوده پرداختی در زمان انجام خریدها به مودی بازگردانده می شود و حتی اگر مالیات بـر ارزش افزوده پرداختی بابت خریدهای مودی بیشتر از دریافتی بابت فروش باشد، مودی می تواند درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات بر ارزش افزوده را از سازمان امور مالیاتی نماید.


برچسب ها : , , ,
دسته بندی : کسب و کار

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات