همسرانه شما را به خدا شب که می شود کمی

همسرانه
شما را به خدا شب که می شود
کمی مهربانتر باشید برای کسی که دوستتان دارد .

غرور و منطق را کنار بگذارید و شبش را بخیر کنید و دنبال دلیل نباشید عشق در هیچ شناسنامه ای ثبت نمی شود .
همسرانه , مهربان