چای میکروبهای دهان را کاهش میدهد اما چای مانده در

چای میکروبهای دهان را کاهش میدهد اما چای مانده در بدن تولید سم میکند ! مصرف چای مانده در دراز مدت باعث سردرد ، تپش قلب و زخم معده میشود

چای را تازه دم و کم رنگ بنوشید
چای میکروبهای دهان را کاهش میدهد اما چای مانده در