بهره بانکی ، اجاره و حقوق پرسنل را چگونه باید

بهره بانکی ، اجاره و حقوق پرسنل را چگونه باید پرداخت ؟

1️⃣کسانی که در اقتصاد نقش تماشاچی را دارند مخاطب این مقاله نیستند

2️⃣فقط کسانی مخاطب این مقاله اند که در یک هفته گذشته خواسته اند یا مجبور بوده اند در بازار فعال باشند یعنی بخرند و بفروشند ، مجبور بوده اند بفروشند چون بدهی داشتند ، مجبور بوده اند بفروشند چون باید حقوق پرسنل پرداخت می کردند ، مجبور بوده اند بفروشند چون باید اجاره پرداخت می کردند …‌

3️⃣این مقاله بر اساس مشاهدات ناشی از ٢٠ مشاوره در هفته گذشته تهیه شده

اصل مقاله

نگرانی از معیشت گروه‌های کم‌درآمد باید اولین دغدغه سیاست گذار باشد

قدرت خرید قشر متوسط و ضعیف در خصوص کالاهای وارداتی با ارز آزاد در حد ١٠ تا ١۵ درصد سال ٩۶ است

فعالین اقتصادی که کالاهای وارداتی را با ارز آزاد به قشر ضعیف و متوسط می فروختند باید حجم فعالیت خود را ٨۵ تا ٩٠ درصد کاهش دهند

فعالین اقتصادی که کالاهای وارداتی را با ارز آزاد می فروشند نه دیگر قادر به پرداخت اجاره هستند و نه قادر به پرداخت نرخ بهره ، در عمل نه می توانند اجاره بدهند نه بهره ، حقوق ٨٠ درصد پرسنل خود را نیز نمی توانند پرداخت کنند

این دسته از فعالین اقتصادی قادر به پرداخت مالیات و حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی هم نیستند

معاف کردن این دسته از فعالین اقتصادی از پرداخت مالیات و حق بیمه برای ۶ ماه واکنش طبیعی دولت نسبت به نرخ موجود ارز است

بزرگترین بازنده نرخ ارز موجود در بازار ، مصرف کنندگان ، فعالین اقتصادی ، اجاره بگیران ، وام دهندگان ، مالیات بگیران و بیمه بگیرانند

نرخ ارز بالاتر به معنای مصرف کمتر قشر ضعیف و متوسط است

نرخ ارز بالاتر به معنای کاهش اجاره است

نرخ ارز بالاتر به معنای بهره کمتر است

نرخ ارز بالاتر به معنای مالیات کمتر است

نرخ ارز بالاتر به معنای حق بیمه کمتر است

بانکها برای این دسته از فعالین اقتصادی باید وام های آنها را بدون بهره تمدید کنند

اگر هم وام این گروه بدون بهره تمدید نشود اصلا مهم نیست این گروه قادر به پرداخت وام نیستند

تمدید وام بدون بهره برای فعالین اقتصادی بدون کاهش سود سپرده ممکن نیست

وقتی وام گیرنده نمی تواند این نرخ های بهره را بپردازد پرداخت این سود های سپرده ، عجیب است

بانکها می دانند دارند چه می کنند !؟

اگر با این گزاره ها مخالفید اینها فقط تبعات نرخ موجود ارز است

این نرخ ارز شیرازه اقتصاد ایران را دگرگون می کند و اقتصاد جدیدی می سازد

در سازگاری با این نرخ ارز باید بخش بازرگانی ایران بسیار کوچک شود ٧٠ درصد مغازه ها اضافی است ، اجاره و نرخ بهره باید بسیار کاهش یابد ، مالیات و حق بیمه به خصوص از تولید کنندگان باید حذف شود ، دستمزد باید بر اساس نتیجه کار پرداخت شود

ایران جدیدی در حال متولد شدن است

این نرخ ارز بیش از ظرفیت اقتصاد ایران است

با این نرخ ارز هم تفکر دولت باید عوض شود و هم جثه اش ، نمیشود دولت با این جثه را با مالیات اداره کرد ، این نرخ ارز ، ظرفیت این حجم از مالیات را ندارد ، دولت آمادگی این نرخ ارز را نداشت با این نرخ ارز دولت باید کوچک تر شود

دکتر محمد حسین ادیب

hannel