برترین مرجع آموزشی انسیس و فلوئنت در کشور

برترین مرجع آموزشی انسیس و فلوئنت در کشور

Fluent, CFX, ICEM ,….

دوستانی که دنبال قوی کردن رزومه کاری هستن حتما استفاده کنند

www.fluentcfd.ir
انسیس , فلوئنت