از دلتنگی جمعه ما را ترسانده اند که قدر لحظاتش

از دلتنگی جمعه ما را ترسانده اند که قدر لحظاتش را بدانیم و آن را کنار عزیزانمان سپری کنیم !
ترساندن روشی کودکانه است که ما را ضعیف می کند
منطقی فکر کنیم
مسلما اگر عزیز ما فقط یک نفر باشد و تمام ارزش ها را در او خلاصه کنیم نه تنها با او به نتیجه نمی رسیم بلکه آدم های ارزشمند زندگیمون رو نادیده می گیریم .
پس همین حالا به جای اینکه برچسب دلتنگ شدن به خودت بزنی آدمهای ارزشمند و مهم زندگیت رو بشمار و بدون که فرصتها کوتاهه و همین امروز براشون زمان بذار …
اینطوری هم خودت دلتنگ نمیشی و هم اونها …
دکتر نیلوفر اله وردی