السدی ها برای دیدار با استقلال پوستری را طراحی کرده

السدی ها برای دیدار با استقلال پوستری را طراحی کرده اند که در آن عکسی از ژاوی دیده نمی شود؛بونجاح، گابی،الهیدوس و عفیف 4 بازیکنی هستند که عکس آنها در این پوستر آمده است
استقلال , عفیف , عفيف , ژاوی , ژاوي