برهانی:یکی از اقوام غلام نژاد به من زنگ زد

برهانی:یکی از اقوام غلام نژاد به من زنگ زد
هنوز در شوک هستم
هر هفته در بندر عباس به من سر می زد
باورم نمی شود که او فوت کرده
مجید بچه با اخلاق و بی حاشیه ای بود
برهانی , برهاني