«تازه ترین آمار فروش فیلم های در حال اکران/ «شعله

«تازه ترین آمار فروش فیلم های در حال اکران/ «شعله ور» در آستانه میلیاردی شدن/«تنگه ابوقریب» ۴ میلیاردی شد

شعله ور: ۹۲۰ میلیون تومان
همه چی عادیه: ۲۶۰ میلیون تومان
داش آکل: ۱۹۰ میلیون تومان
پشت دیوار سکوت:۱۴۰ میلیون تومان
آخرین بار کی سحر را دیدی؟: ۹۵ میلیون تومان
راه رفتن روی سیم: ۵۰ میلیون تومان
یک کیلو و بیست و یک گرم: ۳۰ میلیون تومان
چراغهای ناتمام: ۲۵ میلیون تومان
هزار پا: ۳۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
تنگه ابوقریب: ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
دشمن زن: ۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
دم سرخ ها: ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
خاله قورباغه: ۲ میلیارد ۴۱۰ میلیون تومان
دارکوب: ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان