تصویری از مرحوم غلام نژاد در کنار مرحوم اولادی

تصویری از مرحوم غلام نژاد در کنار مرحوم اولادی
تصویری از مرحوم غلام نژاد در کنار مرحوم اولادی