پیکر مجید غلام نژاد دقایقی پیش به پزشک قانونی منتقل

پیکر مجید غلام نژاد دقایقی پیش به پزشک قانونی منتقل شد تا مراحل صدور برگه برای تدفین و تشییع انجام شود
پیکر مجید غلام نژاد دقایقی پیش به پزشک قانونی منتقل