خانوما گله ها و ناراحتیهای خود را با متانت و

خانوما

گله ها و ناراحتیهای خود را با متانت و نرمی با شوهر در میان بگذارید:

در موقع ناراحتی گله خود را اظهار نکنید.تحمل کنید تا وقتی شما و شوهرتان در آرامش روحی وخیال هستید آن وقت شکایت خودتونو بگویید و

اینکه تنها باشید فقط شما و شوهرتان

اینکه لحن حرف زدن شما تند نباشد و بوی تحکم وبرتری جویی ندهد

اینکه طریقه گفتن شما طوری باشد که واقعایکراست بروید سر اصل مطلب .و ساعتها مقدمه چینی نکنید و رنجش خود را به شوهرتان بفهمانید.مثلا بگویید:"من از این که تو فلان حرف رو پیش خانوادت به من زدی رنجیده خاطر شدم." و در ادامه بگویید" چه خوب بود که اگر هم حرفی داری وقتی تنها هستیم به خودم بگویی" وامثال اینها .

اینکه عاقل و متین و منطقی باشید