سال ها قبل به یکی از رستورانهای خوب چین رفتم.

سال ها قبل به یکی از رستورانهای خوب چین رفتم. غذایی چینی برای من آوردند که نوعی پلو بحساب می آمد. من همه ی آن را خوردم ولی مقداری از آن روی میز ریخت.

وقتی که خدمتکار آمد میز را مرتب کند، مقدار کمی برنج دید. مودبانه گفت: با اجازه ی شما من این برنج ها را جمع می کنم.

راجع به علت این کار سوال کردم، گفت: کشور من بیش از یک میلیارد جمعیت دارد و اگر هر روز هر کدام از ما اسراف کنیم و فقط ۱۰ دانه ی برنج را هدر دهیم حجم زیادی دور ریخته می شود.

ما در این کشور اجازه ی اسراف نداریم و کسی از این گناه نمی گذرد.