مراقب کسانی که

مراقب کسانی که
سفره دلتان را
برایشان باز میکنید باشید
فقط آدم های کمی هستند
که واقعا برایشان مهم است،
بقیه فقط میخواهند
سوژه ای برای
سخن چینی داشته باشند..
چینی , چيني