دوستی در بازگشت از سفر چین تعریف میکرد که در

دوستی در بازگشت از سفر چین تعریف میکرد که در آنجا مدیر شرکت چینی از وی سوال کرده بوده که:

"دین و مذهب شما ایرانیان چیست؟"

این دوست بنده برای او شرح داده بود… و سپس از آن مدیر چینی علت سوالش را پرسیده بود؛

او هم جواب داده که:
چندی پیش چند تن از بازاریان تهران نزد او رفته بودند برای واردات اجناس چین؛ وقت ناهار برای آنان مرغ سوخاری آورده بوده، ولی آنان از خوردن آن خودداری کرده بودند؛ چون که حرام است و ذبح شرعی نشده است…
ولی از وی با اصرار خواسته بودند که بر روی ان اجناس چینی بنویسد: "Made in Japan"

مرد چینی میخواست با این دین آشنا شود.

‌‌‌