روزی چندباربخون

روزی چندباربخون

آنقدرقوی باشیم که هیچ چیز ذهنمان را بهم نریزد.
در هرگفتگویی کلامی ازسلامتی،
شادی و ثروت بر زبان بیاوریم.
توانایی دوستان را به آنها یادآوری شویم.

نیمه روشن هر چیز را بنگریم.
بهترین، فکر را برای بهترین، کار بخواهیم.
مشتاق موفقیت دیگران باشیم.
اشتباهات گذشته را فراموش کنیم.
به تمام موجودات با لبخند نگاه کنیم.
برای ناراحتی، صبور؛
برای ترس، قوی باشیم
و دربرابر خشم متین وصبور باشیم.