«ویرانسرای فریدون اصفهانیان»

«ویرانسرای فریدون اصفهانیان»

بیژن حیدری به مسعود شجاعی گفته: «می‌کوبم رو پیشونیت و از زمین می‌کنمت بیرون»
مگر ابزار داور فقط سوت و کارت نیست؟ ایشان به بازیکنان جوانتر چه می‌گوید!
کدام نظارت محسوس و پیش‌برنده‌ای را بر رفتار و گفتار داوران دیده‌اید؟
فساد سال‌هاست به این کمیته رخنه کرده. از همان موقع که فریدون اصفهانیان در کلاس بین‌المللی تقلب کرد، همان وقت که تیمداری می‌کرد (تیم شهدای زنجان) و در بازی تیمش، بی شرمانه به رختکن داوران می‌رفت.
این فضای مسموم، گاهی داوران شریف و خوب را هم از خط خارج می‌کند. بهترین داور ما همین دیشب دروغ گفت که برنامه را نمی‌بینم و مدام کارشناس داوری داخل استودیو را تحقیر می‌کرد.
اگر کمیته داوران "بجز ویرانسرا نیست" ما این ویرانسرا را دوست نداریم. بکوبید و از نو بسازید.
محصول این ویرانسرا محسن قهرمانی است که گفت عشقم کشید حق‌خوری کنم و آب از آب تکان نخورد.