به خاطر استرس بالا و آلودگی و دغدغه های بیش

به خاطر استرس بالا و آلودگی و دغدغه های بیش از حد از جمله گرانی افسار گسیخته، نابرابری های شدید. بی عدالتی های فاحش و…میانگین عمر تهرانی ها ۴۹ سال پیش بینی شده
و میانگین عمر طبیعی اکثر ایرانی ها به ۷۳ سال رسید

با این حساب لطفا سن خود را محاسبه کنید، بعد ببینید چقدر زمان دارید؟

تعصب های بیهوده
باورهای غلط قدیمی، در عصر حاضر
مال اندوزی های بیمارگونه

نا امیدی ها
ظلم به افراد خانواده
کینه و کدورت

و اصرار، به جمله معروف و پر کار برد
"همینه که هستم"
از شما نام نیکی به یادگار نخواهد گذاشت.

امروز تصمیم درست بگیرید و عقده هایتان را که مردم را آزار میدهد ،قبل از خودتان دفن کنید.
تا آرامش، شامل حال شما و اطرافیان تان شود.
مهراب حیدری